Сокальська міська рада
|                                                                       Офіційний веб-сайт Сокальської міської ради     Сокальська РДА | |   |
:

Для мешканців міста

Як часто Ви звертаєтесь до міської ради?

Не звертався ніколи
Звертаюся постійно
Раз на рік
Раз на півроку
Раз на місяць

Корисні посилання
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Інтерактивна карта регіональних/міських програм відшкодування частини відсотків/суми за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення


  *
.Затверджено рішенням


VI сесії IV скликання


№33 від 21.04.2003
 

СТАТУТ

територіальної громади міста  Сокаля

 

Місцеве самоврядування в місті  Сокалі існує як визнане державою та гарантоване Конституцією України право територіальної громади міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах, визначених Конституцією України та Законами України.


Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через міську раду. її виконавчі органи, органи самоорганізації населення з метою якнайкращого задоволення соціально-економічних, культурних, побутових та інших потреб жителів міста у поєднанні з інтересами держави.


Цей статут визначає форми та порядок здійснення місцевого самоврядування тери¬торіальною громадою міста Сокаля, порядок створення органів самоорганізації населення, гарантує всім членам територіальної громади міста право участі у місцевому самоврядуванні, встановлює регламентні правила і процедури реалізації цього права.


РОЗДІЛ І


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Глава 1.1. Загальна характеристика міста


Стаття 1.


Місто Сокаль ( сучасна, назва міста існує з початку 1377 р.) є самостійною самоврядною адміністративно- територіальною одиницею, в межах якого територіальна громада міста  здійснює місцеве самоврядування і  має право комунальної власності, свій місцевий бюджет та  свою систему органів місцевого самоврядування.


Стаття 2.


Місто Сокаль має статус міста районного підпорядкування і згідно


адміністративно - територіального устрою України входить до  Сокальського


району Львівської області і є  його  районним  центром.


    Стаття 3.


Літочислення  Сокаля  починається  з  1377  року  і  в  2002  році  йому  виповнилося  625  років  від  часу  найдавнішої  про  нього  історичної  згадки, хоча  є  підстави  вважати, що  місто  було  засноване  набагато  раніше. Найбільш  поширена  версія  щодо  походження  назви  міста  від  птаха  сокола, як  зафіксована  у  нинішньому  і  у  давніших  варіантах  герба Сокаля.


Місто  Сокаль  розташоване  на  правому  березі  р. Західний  Буг, на  відстані  87 км.  до  обласного  центру – м. Львова.


Населення  міста – 21, 5 тис. осіб. Земельні  ресурси  міста  складають  1247, 5 га, в  т.ч.  землі, надані  громадянам  у  власність  та  користування  552, 3 га, земельні  ділянки  для  городництва  307 га, зайняті  установами  та  організаціями – 154, 9 га, промисловими  та  іншими  підприємствами – 158, 5 га.  Місто  Сокаль  має  статус  міста  районного  підпорядкування  і  згідно адміністративно – територіального  устрою  України  входить  до  Львівської  обл.


Стаття 4.


Територію, в  межах  якої  здійснюється  міське  самоврядування, визначають  адміністративні  кордони  міста.


Адміністративними  кордонами  міста  є  міська  межа, останні  зміни  якої  були  внесені  згідно Постанови  Верховної  ради  України  № 1620 / ІІІ  від  06.04.2000 р.


Зміна  міської  межі  здійснюється  у  відповідності  із  законодавством  за  поданням  міської  ради  з  врахуванням  думки  територіальної  громади.


    Стаття 5.


Місто  Сокаль може об`єднуватись  з  іншими поселеннями в Україні в асоціації, вступати до асоціацій та інших  форм добровільних об`єднань, зберігаючи при цьому статус самоврядної  територіальної одиниці, про що приймається  відповідне рішення міської ради.


Стаття 6.


Місто  Сокаль  на  добровільних та договірних засадах може вступати в зносини з містами   зарубіжних  країн  та  входити до міжнародних муніципальних асоціацій /союзів, фондів тощо/ в  порядку, передбаченому  Законом.


Стаття 7.


При входженні міста до українських та міжнародних добровільних об`єднань забороняється передача  їм  будь-яких самоврядних повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.


Стаття 8.


Утворення на території міста територіальних зон із спеціальним статусом / історико – заповідних, лісопаркових, промислових тощо/здійснюється у відповідності  із Законом  за  поданням  міської ради  з  врахуванням  думки  територіальної громади.


ГЛАВА 1.2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА


Стаття 9.


Територіальну громаду міста складають жителі, об`єднані постійним проживанням у межах міста.


Стаття 10.


Члени територіальної громади міста  реалізують  свої права на участь у  місцевому


самоврядуванні у формах та в межах передбачених Конституцією України, Законами України, цим  статутом.


Стаття 11.


Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни  України, іноземні особи та особи без громадянства, що мають видатні заслуги перед містом та внесли значний вклад в соціально - економічний та культурний  розвиток  міста.


Перелік відзнак, підстави та порядок нагородження ними встановлюється "Положенням про відзнаки міста", яке  розробляється та затверджується за рішенням міської ради.ГЛАВА 1.3. ПРАВОВА ОСНОВА СТАТУТУ.


Стаття 12.   


Статут міста  Сокаля має найвищу юридичну силу по відношенню до актів, які приймаються  в системі місцевого самоврядування міста, за виключенням рішення, прийнятих місцевим референдумом.


Дія статуту поширюється на всю територію міста.Статут приймається на сесії міської ради більшістю голосів від загального складу ради.


Стаття 14.


Зміни і доповнення до статуту вносяться рішенням міської ради, яке приймається більшістю голосів від загального складу ради, місцевим референдумом.


Пропозиції щодо змін і доповнень статуту вносяться до міської ради групою депутатів міської ради /не менше як 1/4 від загального складу ради/, головою міста або членами територіальної громади міста в порядку місцевої ініціативи.


ГЛАВА 1.4.


ОРГАНІЗАЦІЙНО-- ПРАВОВА, МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


 Стаття 15.


Міська рада її виконавчі органи є юридичними особами, мають власні повноваження, надані Законами України, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.


Органи самоорганізації населення, у разі створення, діють у межах повноважень, наданих Законом та міською радою.


Стаття 16.


Л/У межах, наданих Законом окремих повноважень виконавчої влади, виконавчі органи міської ради підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.


Стаття 17.


Матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування в місті є рухоме і нерухоме майно, доходи бюджету міста, позабюджетні, цільові кошти, земля, природні ресурси, підприємства, організації та установи, що є у комунальній власності територіальної громади міста. Перелік об`єктів комунальної власності визначається рішенням міської ради на підставі Закону.


Зміни до переліку об`єктів комунальної власності вносяться відповідно до рішень міської ради, прийнятих на підставі Закон


Стаття 18.


Управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста здійснюють виконавчі органи міської ради у межах, визначених міською радою у відповідному рішенні.


Стаття 19.


Доцільність, порядок та умови відчуження та надбання об`єктів комунальної власності територіальної громади міста визначаються рішенням міської ради.


Стаття 20.


Контроль за користуванням та розпорядженням об`єктами комунальної власності територіальної громади міста ведуть відповідні тимчасові контрольні комісії міської ради. Порядок створення таких комісій та їх повноваження визначаються Законом та міською радою.


Стаття 21.


Міська рада до 1 лютого кожного року через місцеві засоби масової інформації інформує територіальну громаду міста про стан комунальної власності і про майнові операції з об`єктами комунальної власності та про виконання бюджету минулого року.


ГЛАВА 1.5.


ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ.


Стаття 22.


Відносними міської ради, її виконавчих органів з підприємствами, установами та організаціями, що знаходяться на території міста, базуються на дотриманні визначених Законом прав суб`єктів господарської діяльності і визначаються їх формою власності.


Стаття 23.


По відношенню до підприємств та організацій, що перебувають в комунальній власності територіальної громади, міська рада та її виконавчі органи здійснюють слідуючі функції:


приймають рішення про їх створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілю-вання;


встановлюють


розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджет).


Відносини міської ради та її виконавчих органів з цими підприємствами будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності


Стаття 24.


Відносини міської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на договірній та податковій основі.


Ці підприємства підконтрольні міській раді та її виконавчим органам в межах власних повноважень, міської ради, наданих законом, а також з питань здійснення делегованих їм повноважень.


Стаття 25.


За пропозицією міського голови, виконавчого комітету, постійної комісії ради міська рада приймає відповідне рішення та вносить пропозиції про передачу, або продажу у комунальну власність територіатьної громади міста підприємств, установ та організацій. їх структурних підрозділів та інших об`єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб міста.


Стаття 26.


Підприємства, установи та організації усіх форм власності у разі продажу приміщень, споруд, інших об`єктів, які належать їм та знаходяться на території міста, враховують переважне право міської ради на придбання в комунальну власність, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб міста.


РОЗДІЛ II


ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ


ГЛАВА 2..  І. Загальні засади формування  і функціонування системи місцевого са¬моврядування в місті.


Стаття 27


Система місцевого самоврядування в місті Сокалі визначається цим статутом у відповідності з Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Вона включає:


територіальну громаду міста, яка складається із жителів, які постійно проживають в місті;


міську раду — представницький орган місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду міста;


міського голову;


виконавчі органи ради /виконавчий комітет, комунальні служби, відділи, тощо/;


—органи самоорганізації населення /вуличні, домові комітети, комітети самовряду -вання.


Стаття 28


Міська рада інформує жителів міста через місцеві засоби масової інформації про систему місцевого самоврядування, яка діє в місті, не рідше одного разу на рік та не пізніше, як через місяць після змін у ній, які може внести міська рада.Стаття 29


Розмежування повноважень між елементами місцевого самоврядування здійснюється згідно Закону, цього статуту та рішень міської ради.Стаття 30


Міська рада, міський голова, виконавчі органи міської ради обираються, утворюються та діють згідно Конституції України, Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" регламенту міської ради, цього статуту. Вони здійснюють свою діяльність по реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням територіальної громади міста, від її імені та в її інтересах.ГЛАВА 2. 2.


ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ.Стаття 31   


Жителі міста Сокаля , члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні безпосередньо або через міську раду та органи самоорганізації населення.Стаття 32


Право членів територіальної громади міста на участь у здійсненні міського самоврядування може бути реалізовано в таких формах:


місцевий референдум;


вибори депутатів міської ради та міського голови;


загальні збори громадян за місцем проживання;


місцеві ініціативи:


громадські слухання;


—    участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборчих посадах місцевого самоврядування;


через взаємодії органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян;


інші форми.
ГЛАВА 2.3.


МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ.Стаття 33


Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань, віднесених законодавством України до відання місцевого самоврядування шляхом прямого волевиявлення жителями міста, які згідно Закону мають право участі в місцевому референдумі.Стаття 34


Порядок призначення та проведення місцевого референдуму та перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються Законом.Стаття 35   


Одна десята частина громадян, що проживають на території міста Сокаля і мають право голосу, може порушити питання про дострокове припинення повноважень міської ради або міського голови  за рішенням місцевого референдуму у порядку визначеному законом.


Стаття 36


Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов`язковим для виконання території міста.


ГЛАВА 2.4.


ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ ТА МІСЬКОГО ГОЛОВИ.


Стаття 37


Вибори депутатів міської ради проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до Закону.


Стаття 38


Міський голова обирається територіальною громадою міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування та на строк, визначений Законом.ГЛАВА 2.5.


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯСтаття 39


Компетенція та порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання встановлюється "Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні", затверджених Верховною Радою України та цим статутом.


Стаття 40


У випадках, коли скликання зборів пов`язане з певними організаційними труднощами відсутність необхідних приміщень, необхідність додаткових коштів тощо, проводиться конференція представників громадян мікрорайонів, вулиць, кварталів, будинків та інших територіальних утворень.


Стаття 41


Норми представництва на конференціях представників встановлюються в таких межах:


—    будинок— 1 представник від квартири:


квартал — 1 представник від кожних 5 приватних будинків та 2 представника від кожного під`їзду багатоповерхових будинків:


вулиця — 1 представник від кожних 5 приватних будинків та 2 представника від кожного багатоповерхового будинку;


мікрорайон- 1 представник від кожного 10 приватних будинків та 1 представник від кожного багатоповерхового будинку.


Стаття 42


Представники громадян для участі в конференціях визначаються органами територіальної   самоорганізації населення у відповідності із встановленими цим статутом нормами.


Дозволяється участь в конференціях громадян за власним бажанням, якщо вони проживають на відповідній території та не визначені відповідним органом територіальної самоорганізації населення для участі в конференціях.


Стаття 43


Збори громадян за місцем проживання та конференції представників громадян можуть запровадити місцеві збори на засадах добровільного самооподаткування.


Стаття 44


Уразі прийняття рішення про самооподаткування в рішенні загальних зборів громадян або конференцій представників обов`язково визначаються:


мета, з якою запроваджується самооподаткування:


термін дії самооподаткування:


територія, на якій запроваджуюся самооподаткування:


порядок збирання та витрачання коштів населення, які зібрані на засадах самоопо -даткування:


порядок звітності перед населенням міста про витрачання коштів самооподатку вання.


ГЛАВА 2.2.


МІСЦЕВІ  ІНІЦІАТИВИ.Стаття 45   


Члени територіальної громади міста Сокаля мають право ініціювати розгляду міській раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування Законом у порядкудзстановленому статутом.Стаття 46


Право на участь в ініціюванні та внесенні питань на розгляд міської ради мають члени територіальної громади міста  Сокаля, які досягли 18 років.Стаття 47


Для ініціювання розгляду у міській раді питань члени територіальної громади створюють ініціативну групу, у складі 5 жителів ( не  менше ) міста Сокаля про що складають заяву, підписану всіма членами ініціативної групи. Ця заява реєструється в міській раді. В разі необхідності вказати:—    прізвище, ім`я та по-батькові всіх членів ініціативної групи:


—    мета створення ініціативної групи:


територія, від якої ініціюється розгляд питань у міській раді- мікрорайон, житловий комплекс, вулиця, квартал, будинок:


місце та час проведення зборів громадян за місцем проживання для ініціювання розгляду питань у міській раді;


—    інші відомості.
Стаття 48


Після реєстрації заяви ініціативна група проводить збори громадян за місцем проживання з питань місцевої ініціативи з обов`язковою участю депутатів міської ради. На зборах визначаютьїя конкретні питання місцевої ініціативи для внесення на розгляд ради.


На зборах обов`язкова присутність не менше 30 громадян, членів територіальної громади міста (без врахування депутатів міської ради).


Міська рада сприяє ініціативній групі у проведенні зборів громадян. Відповідальність за підтриманням громадського порядку під час проведення зборів несе ініціативна група, що є обов`язковою умовою проведення таких зборів.Стаття 49


Збори громадян за місцем проживання з питань місцевої ініціативи приймають відповідне рішення більшістю громадян, присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням, що вирішується зборами. Рішення зборів підписуються головою та секретарем зборів .Стаття 50


За  результатами  зборів  складається   протокол,  який  у  двох  примірниках  подається ініціативною групою в міську раду.


У протоколі має бути зазначена кількість присутніх громадян, прізвища, ім`я та по-батькові присутніх депутатів міської ради, питання місцевої ініціативи, яки пропонуються зборами громадян на розгляд міської ради. До протоколу додається список громадян, які були присутніми на зборах, із зазначенням їх місця проживання та віку. Протокол підписується головою та секретарем зборів і присутніми на зборах депутатами міської ради.Стаття 51


У строк не пізніше ніж через 7 днів після подання в міську раду, протокол зборів громадян розглядається радою голів постійних комісій за участю міського голови або секретаря ради. Рада голів постійних комісій дає доручення відповідній депутатській комісії міської ради для підготовки розгляду питання місцевої ініціативи на сесії міської ради.Стаття 52


Міська рада на своїй сесії обов`язково на відкритому засіданні розглядає місцеву ініціативу за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи та приймає відповідне рішення.Стаття 53


Рішення, прийняті міською радою з питань місцевої ініціативи, обов`язково публікуються в засобах масової інформації у термін не пізніше ніж через 10 днів після його прийняття. Копія рішення надається ініціативній групі з питань місцевої ініціативи.Стаття 54


Ці рішення набувають чинності після опублікування в засобах масової інформації міста.Стаття 55


Повторний розгляд питань місцевої ініціативи на сесії міської ради проводиться не раніше, ніж через рік після прийняття попереднього рішення з цього питання.ГЛАВА 2.7.


ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ.Стаття 56


Громадське слухання — зустріч членів територіальної громади з депутатами міської ради, міським головою, іншими посадовими особами міської ради. її виконавчих органів та органів самоорганізації населення.Стаття 57


Під час громадських слухань члени територіальної громади заслуховують депутатів та посадових осіб, порушують питання та вносять пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.Стаття 58   


Громадські слухання в місті Сокалі проводяться по кожному з виборчих округів по виборах, депутатів міської ради не рідше одного разу на рік. Дозволяється проведення слухань одразу по кількох виборчих округах /але не більше З/.Стаття 59


Підготовку та проведення громадських слухань забезпечує секретар та апарат ради.
Стаття 60


Графік проведення  зустрічей  з депутатами  міської ради  складається  апаратом  ради  за погодженням з депутатами.Стаття 61


Дата проведення громадських слухань доводиться до відома громадян не пізніше, ніж за 14 днів до їх проведення через засобі масової інформації та через квартальні, вуличні та домові комітети.Стаття 62


Приміщення для проведення громадських слухань забезпечує міська рада.


Стаття 63


Під час зустрічей з депутатами міської ради обов`язкова участь посадових осіб виконавчих органів міської ради. Перелік посад визначається секретарем ради.Стаття 64


Один раз на рік, у строк, визначений за погодженням з міським головою, проводиться його зустріч з громадянами, де він звітує про свою роботу.
Стаття 65


Апарат ради подає на розгляд виконавчих органів ради перелік пропозицій, які внесені за результатами громадських слухань.


Пропозиції обов`язково розглядаються виконавчими органами у двотижневий термін після подання та визначається можливість їх виконання.


Під час цього розгляду може бути присутнім депутат міської ради по відповідному виборчому округу.


Стаття 66


Результати розгляду пропозицій виконавчими органами повертаються в апарат ради, який ставить до відома депутата міської ради.


Стаття 67


За письмовим поданням депутата міської ради пропозиції розглядаються виконавчим комітетом на його засіданні або на сесії міської ради.


Стаття 68


Не пізніше 15 грудня поточного року міська рада через свою газету інформує громадян міста про результати розгляду пропозицій які внесені за результатами громадських слухань по виборчих округах.


ГЛАВА 2.8


УЧАСТЬ В РОБОТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА РОБОТА НА ВИБОРЧИХ ПОСАДАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.


Стаття 69


Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради. Особи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради, повинні не пізніше як за 3 дні до її відкриття подати відповідну заяву на ім`я секретаря ради.


Стаття 70


Жителі міста мають право приймати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов`язаних з їх Конституційними правами, забезпечення яких віднесено до компетенції міського самоврядування.


Для реалізації цього права особи, що виявили бажання приймати участь у засіданні виконавчого комітету, подають заяву до виконавчого комітету не пізніше ніж за 3 дні до засідання.


Стаття 71


Жителі міста мають право приймати участь у засіданні постійних комісій міської ради під час обговорення проектів міського бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку, розгляду заяв жителів міста.


Стаття 72


Жителям міста Законом України гарантується право бути обраним на посади міського самоврядування, які визначені як виборні.


ГЛАВА 2.9.


ВЗАЄМОДІЯ    ОРГАНІВ    МІСЦЕВОГО   САМОВРЯДУВАННЯ    ТА    ОБ`ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН.


Стаття 73


Об`єднання громадян на території міста Сокаля діють на підставі чинного законодавства України.


Стаття 74


Для проведення масових заходів /зборів, мітингів, демонстрацій тощо/ зареєстроване об`єднання громадян повідомляє про це у письмовій формі виконавчий комітет.


У повідомленні за підписом керівника організації або осередку необхідно вказати мету, місце та час проведення заходу, передбачувану кількість громадян, які приймуть участь у заході.Громадський порядок під час проведення заходів забезпечує керівництво об`єднання громадян або його осередку та районний відділ обласного управління Міністерства внутрішніх справ України у  Львівській області.


Стаття 75


Для отримання від органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації мети та завдань, об`єднання громадян, або його осередок надає письмову заяву за підписом керівника на ім`я секретаря ради. У заяві необхідно вказати мету навчання та об`єм необхідної інформації.


Інформація надається об`єднанню громадян за підписом секретаря ради у термін не пізніше місяця з дня подання заяви.Стаття 76


Причиною відмови у наданні необхідної інформації можуть бути:


інформація містить державну таємницю;


інформація не є необхідною для реалізації мети та завдань об`єднання громадян.Стаття 77


Пропозиції до органів місцевого самоврядування подаються загальними зборами об`єднань громадян або їх осередків в місті на ім`я посадових осіб місцевого самоврядування у письмовій формі за підписом керівника організації.


Орган місцевого самоврядування розглядає ці пропозиції та надає обгрунтовану відповідь не пізніше ніж через місяць після їх надходження.ГЛАВА 2.10.


ІНШІ ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН, ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.Стаття 78


Перелік форм участі жителів міста в здійсненні місцевого самоврядування визначений главами 2.3.—2.9 цього статуту не є вичерпним.
Стаття 79


Жителі міста мають право пропонувати органам місцевого самоврядування нові форми участі в здійсненні місцевого самоврядування, якщо вони не суперечать чинному законодавству України. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню та розвитку нових форм участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування.РОЗДІЛ III


ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В МІСТІ


ГЛАВА 3.1. СИСТЕМА ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ


Стаття 80


Органи самоорганізації населення — це органи, створені за ініціативою жителів міста з дозволу міської ради /будинкові, вуличні, квартальнії та інші комітети/.Стаття 81


Систему органів самоорганізації населення в місті складають:


домові, вуличні, квартальні комітети;


комітети самоврядування в мікрорайонах міста, житлових комплексах тощо.Стаття 82


Строк повноважень органів самоорганізації населення визначається жителями відповідних територій міста самостійно.ГЛАВА3.2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.Стаття 83


Порядок формування органів самоорганізації населення визначається чинним законодавством та цим статутом.Стаття 84


Для отримання дозволу на створення відповідного органу самоорганізації населення члени територіальної громади міста в порядку, встановленому главою 2..6. цього статуту, звертаються до міської ради.Стаття 85


Міська рада може наділяти органи самоорганізації населення власною компетенцією, фінансами та майном.Стаття 86


Вибори органів самоорганізації населення відбуваються на загальних зборах громадян за місцем проживання або конференціях представників після одержання ініціативною групою копії рішення міської ради про дозвіл на створення відповідного органу.


Порядок проведення таких загальних зборів громадян має відповідати главі 2.5. цього статуту.
РОЗДІЛ IV


ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


ГЛАВА 4.1.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ.Стаття 87


Органи та посадові особи місцевого самоврядування, які підзвітні, підконтрольні та відповідальні перед територіальною громадою, два рази на рік інформують населення міста про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення.


Порядок надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою.Стаття 88


Посадові особи місцевого самоврядування зобов`язані щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питань.


Перелік осіб та графіки прийому громадян, узгоджені міським головою, оприлюднюються через засоби масової інформації не рідше одного разу на рік.Стаття 89


Реалізація права територіальної громади на дострокове припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування відбувається у відповідності із чинним законодавством.ГЛАВА 4.2.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ  МІСЦЕВОГО СА¬МОВРЯДУВАННЯ   ПЕРЕД ЮРИДИЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ.Стаття 90


Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування  за рахунок їх власних коштів.


РОЗД І Л V СИМВОЛІКА МІСТА.ГЛАВА 5.1.


Герб  міста .
Міський  голова                    П.М.СавчукПошукПошук:
  
Випадкове фото
 

Переглянути »
 
Останні повідомлення
11.06.2021
 НОВИЙ ОФІЦІЙНИЙ САЙТ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ https://sokal-rada.gov.ua/  »»»
27.05.2021
 Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області   »»»
26.05.2021
 Сокальською ДПІ проведено «гарячу лінію» на тему: «Актуальні питання, щодо застосування податкового та іншого законодавства»   »»»
26.05.2021
 Калькуляція витрат та перелік послуг з управління багатоквартирними будинками в м. Сокаль  »»»
26.05.2021
 До уваги співвласників багатоквартирних будинків! Інформація про управління багатоквартирними будинками у місті Сокаль   »»»
21.05.2021
 Проєкти рішень  »»»
20.05.2021
 Сокальська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує  »»»
20.05.2021
 Результати голосування 20.05.2021  »»»
19.05.2021
 Проєкти  »»»
19.05.2021
 Проєкти  »»»
18.05.2021
 Розпорядження про скликання сесії  »»»
18.05.2021
 Проєкти  »»»
Підписатися на розсилку:
 
 
© 2010 Сокальська міська рада
80000, Україна, м. Сокаль, вул.Шептицького 44, Тел.7-30-60
sokal-miskrada@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на http://miskrada.sokal.lviv.ua є обов'язковим.