Сокальська міська рада
|                                                                       Офіційний веб-сайт Сокальської міської ради     Сокальська РДА | |   |
:

Для мешканців міста

Як часто Ви звертаєтесь до міської ради?

Не звертався ніколи
Звертаюся постійно
Раз на рік
Раз на півроку
Раз на місяць

Корисні посилання
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Інтерактивна карта регіональних/міських програм відшкодування частини відсотків/суми за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення


  *
.

«Затверджено»
Рішенням  II сесії VII скликання
Сокальської  міської ради № 13
від  03  грудня  2015 року.
    

РЕГЛАМЕНТ
Сокальської міської ради
VII скликання
 
Регламент Сокальської міської ради Затверджено Рішенням  II сесії VII скликання Сокальської  міської ради № 13 від  03  грудня  2015 року завантажити pdf

Зміст:
Розділ І.Загальні положення.
Стаття 1. Правові засади діяльності  міської ради    4
Стаття 2. Правовий статус Сокальської міської ради    4
Стаття 3. Основні принципи діяльності міської ради    4
Стаття 4. Відкритість і гласність роботи міської ради    4
Стаття 5. Закриті засідання міської ради    6
Стаття 6. Трансляція засідань міської ради    6
Стаття 7. Присутність на засіданнях міської ради    6

Розділ ІІ. Депутат міської ради. Посадові особи та органи міської  ради.
Стаття 8. Статус депутата міської ради    7
Стаття 9. Виникнення і строк повноважень депутата міської ради    7
Стаття 10. Права депутата міської ради в раді та її органах та порядок їх реалізації    7
Стаття 11. Обов’язки депутата міської ради в раді, її органах та на засіданнях     8
Стаття 12. Участь депутата в роботі сесії та постійної комісії міської ради.    8
Стаття 13. Право депутата на звернення із запитом.     9
Стаття 14. Право депутата на депутатське звернення та депутатське запитання.    9
Стаття 15. Міський голова як посадова особа.     9
Стаття 16. Повноваження міського голови.     10
Стаття 17. Відповідальність міського голови.     10
Стаття 18. Секретар міської ради.     11
Стаття 19. Повноваження секретаря міської ради     11
Стаття 20. Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради    12
Стаття 21. Заступник голови міської ради, заступник голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради.     12
Стаття 22. Виконавчий комітет міської ради     13
Стаття 23. Створення постійних комісій міської ради     13
Стаття 24. Формування персонального складу постійних комісій міської ради    14
Стаття 25. Перелік та склад постійних комісій міської ради.    14
Стаття 26. Відкликання голови постійної комісії  міської ради     14
Стаття 27. Порядок виведення члена постійної комісії зі складу комісії, заміщення члена постійної комісії    14
Стаття 28. Порядок організації та форми роботи постійної комісії    14
Стаття 29. Повноваження постійних комісій     15
Стаття 30. Висновки та рекомендації постійних комісій     15
Стаття 31. Створення тимчасових контрольних комісій міської ради    16
Стаття 32. Голова, заступник голови, секретар тимчасової контрольної комісії міської ради    16
Стаття 33. Порядок організації та форми роботи тимчасової контрольної комісії міської ради     16
Стаття 34. Термін діяльності тимчасової контрольної комісії міської ради     17
Стаття 35. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії міської ради    17
Стаття 36. Робочі групи міської ради     17
Стаття 37. Депутатські групи та фракції    17
Стаття 38. Порядок утворення депутатських груп та фракцій    17
Стаття 39. Права депутатських груп та фракцій    18
Стаття 40. Відповідальність органів та посадових осіб    18

Розділ ІІІ. Організація роботи міської ради.
Стаття 41. Форми роботи міської ради     18
Стаття 42. Підготовка та відкриття першого засідання міської ради нового скликання     18
Стаття 43. Чергові сесії міської ради     19
Стаття 44. Позачергові сесії міської ради     19
Стаття 45. Доведення до відома рішення про скликання сесії міської ради     19
Стаття 46. Правомочність міської ради проводити засідання     19
Стаття 47. Порядок відкриття та ведення сесії     19
Стаття 48. Лічильна комісія     20
Стаття 49. Обрання лічильної комісії     20
Стаття 50. Порядок встановлення числа депутатів, що присутні на засіданні міської ради     20
Стаття 51. Тривалість засідань міської ради     20
Стаття 52. Оголошення позачергової перерви в засіданні міської ради     20
Стаття 53. Тривалість виступів на засіданні міської ради     20
Стаття 54. Головуючий на засіданні міської ради     21
Стаття 55. Обов’язки головуючого на засіданні міської ради     21
Стаття 56. Права головуючого на засіданні міської ради     21
Стаття 57. Попередження безпорядку на засіданні міської ради     21
Стаття 58. Порядок денний сесії міської ради     22
Стаття 59. Формування порядку денного     22
Стаття 60. Затвердження проекту порядку денного сесії міської ради     22
Стаття 61. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні міської ради     23
Стаття 62. Питання порядку денного „Різне”     23
Стаття 63. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні міської ради     23
Стаття 64. Види та способи голосування     24
Стаття 65. Бюлетень, час і місце для таємного голосування     24
Стаття 66. Організація таємного голосування та встановлення його результатів     24
Стаття 67. Процедура голосування з питань, включених до порядку денного    25
Стаття 68. Ведення протоколу пленарного засідання сесії міської ради    26
Стаття 69. Дисципліна та етика в міській раді.     26

Розділ IV. Рішення міської ради та стадії їх підготовки.
Стаття 70. Загальні положення про рішення     27
Стаття 71. Суб’єкти нормотворчої ініціативи     27
Стаття 72. Проекти рішень    27
Стаття 73. Порядок розгляду проектів нормативного характеру (регуляторних актів)    28
Стаття 74. Подання проекту нормативного акта    29
Стаття 75. Набрання чинності рішень міської ради і доведення їх до виконавців та населення    29
Стаття 76.Організація контролю за виконанням рішень міської ради    29

РОЗДІЛ V. Заключні положення.

Стаття 77. Порядок прийняття Регламенту, внесення змін і доповнень до Регламенту    30


 
Розділ І. Загальні положення.

Стаття 1. Правові засади діяльності  міської ради.
1.1.  Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” , “Про статус депутатів місцевих рад“, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами.
 1.2. Регламент міської ради (надалі - Регламент) встановлює порядок скликання сесій міської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень міської ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії, порядок проведення засідань, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів міської ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб  міської ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів міської ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень міської ради, встановлених Конституцією і законами України
1.3. Контроль за дотриманням Регламенту та його відповідністю чинному законодавству покладається на міського голову, секретаря міської ради та на постійну комісію з питань законності та правопорядку. Під час пленарного засідання міської ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

Стаття 2. Правовий статус Сокальської міської ради
2.1. Сокальська міська рада (надалі – міська рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який представляє інтереси територіальної громади і приймає від її імені рішення та здійснює в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про статус депутатів місцевих рад“, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.
2.2.  Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем у судах та мати інші реквізити та повноваження.
2.3. Міська рада здійснює право суб’єкта комунальної власності від імені та в інтересах територіальної громади міста.
2.4.Повноваження міської ради не можуть бути передані іншим органам місцевого самоврядування і посадовим особам, крім випадків і у порядку, передбачених чинним законодавством.
2.5. Рішення міської ради, міського голови, виконавчого органу міської ради, прийняті в межах повноважень, визначених законом, є обов’язковими до виконання на території міста Сокаль громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, органами виконавчої влади.

Стаття 3. Основні принципи діяльності міської ради.
3.1. Діяльність міської ради здійснюється на принципах:
1) народовладдя;
2) законності;
3) гласності;
4) колегіальності;
5) поєднання місцевих і державних інтересів;
6) виборності;
7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;
8) підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою м. Сокаль її органів та посадових осіб;
9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
10) судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 4. Відкритість і гласність роботи міської ради.
4.1. Сесії міської ради, засідання постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, робочих груп проводяться гласно, крім випадків передбачених чинним законодавством.
4.2. У ході відкритого засідання міської ради в залі засідань мають право бути присутніми, крім депутатів, міського голови, секретаря міської ради, посадові особи органів виконавчої влади міста, службовці апарату міської ради, які забезпечують проведення засідання, акредитовані журналісти, що здійснюють телевізійну та фото зйомку, члени делегацій, що знаходяться в міській раді з офіційним візитом, а також особи, запрошені до участі в засіданні сесії міської ради.
4.3. На засідання сесії міської ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом, міським головою, секретарем міської ради, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією міської ради. Право особи бути присутньою на пленарному засіданні може бути обмежено лише за відсутності місця або відповідно до законодавства з метою обмеження протиправних дій із боку конкретного громадянина (вчинення ним бійки, хуліганських дій, поява у нетверезому стані, тощо).
4.4. Заявки для оформлення дозволу на присутність осіб, запрошених депутатом міської ради, постійними чи тимчасовими контрольними комісіями ради, подаються ними секретарю міської ради не пізніш як за 24 години до проведення пленарного засідання сесії міської ради для опрацювання. У день засідання сесії міської ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається міським головою, секретарем міської ради.
4.5. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.
4.6. Відкритість засідань міської ради забезпечується шляхом доступу на них представників засобів масової інформації, у яких кожен громадянин України має можливість ознайомитися з питаннями, що розглядаються міською радою, та з прийнятими нею рішеннями.
4.7. Представники ЗМІ можуть бути акредитовані відповідно до Положення про акредитацію   представників засобів масової інформації на певний строк або на весь термін роботи. Відмова в акредитації вмотивовується
4.8. У разі порушення акредитованим представником засобів масової інформації законів про інформацію або цього Регламенту він позбавляється акредитації.
4.9. Гласність засідань міської ради забезпечується шляхом її трансляції по телебаченню і радіо, публікації рішень міської ради, в тому числі прийнятих на закритих засіданнях (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) в друкованих засобах масової інформації.
Гласність діяльності Ради також забезпечується через офіційне оприлюднення текстів проектів рішень та прийнятих рішень Ради, висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом обов’язкового розміщення на офіційному  сайті ради. При функціонуванні сайту Ради повинно бути забезпечено:
-    розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, Регламенту Ради, Регламенту виконавчого комітету Ради;
-    технічну можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту Ради. При цьому має бути здійснено фіксування дати розміщення, зміни та/або видалення інформації (матеріалів) на сайті, а також особи, яка провела відповідні дії із інформацією;
-    технічна можливість здійснювати перегляд он-лайн трансляцій засідань Ради, а також можливість у будь-який час доби переглядати архів трансляцій;
-    розміщення результатів голосувань Ради та її виконкому, протоколів і рішень засідань Ради та її органів (постійних та інших комісій, виконавчого комітету, тощо);
-    розміщення в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проектів рішень та забезпечення технічної можливості їх коментування користувачами сайту (внесення пропозицій, змін, доповнень);
-    розміщення інформації про відповідного голову, його заступників, Секретаря Ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включає основні біографічні відомості, декларації про доходи, дні і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку;
-    розміщення інформації про річний, квартальний, місячний, тижневий план роботи Ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання Ради та її органів;
-    розміщення звітів відповідного голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій Ради;
-    реальна можливість скористатися електронною приймальнею (направити звернення на адресу службовців Ради, депутатів, депутатських фракцій та груп);
-    реальна можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення в соціальних мережах);
-    контрольована (фіксована) реєстрація особи, яка внесла, змінила та/або видалила будь-яку інформацію з сайту Ради. Видалення інформації з сайту здійснюється в виняткових випадках і виключно за рішенням Ради. При цьому забезпечується збереження архівної копії видалених відомостей;
- створення та постійне функціонування електронної розсилки на електронну пошту зареєстрованих користувачів змін (розміщення інформації, коригування, зміна, видалення) будь-яких розділів (сторінок, директорій, тощо).
4.10. На сесії міської ради ведеться стенограма.

Стаття 5. Закриті засідання міської ради
5.1.Закриті пленарні засідання міської ради для розгляду окремо визначених питань відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, проводяться згідно з протокольним рішенням міської ради про проведення закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного).
5.2. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, депутати, посадові особи міської ради, а також особи, присутність яких визнана міською радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам міської ради посади та прізвища запрошених осіб.
5.3 Міська рада приймає рішення щодо публікації матеріалів закритого засідання
Стаття 6. Трансляція засідань міської ради
6.1. Відповідно до процедурного рішення міської ради може проводитись радіо- та телетрансляція із залу засідань за наявності технічної можливості. Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції та аудіо-, відеозапис у залі засідань.

Стаття 7. Присутність на засіданнях міської ради
7.1. Персональні робочі місця в залі засідань відводяться для учасників засідання: депутатів міської ради, міського голови, секретаря міської ради та заступників міського голови.
Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Ради особи, які не є депутатами (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.
Персональні робочі місця передбачаються також для запрошених, та для інших осіб, що мають право бути присутніми згідно з чинним законодавством.
7.2. У пленарних засіданнях міської ради можуть брати участь:
1) народні депутати Верховної Ради України, депутати обласної, районної рад;
2) представники органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування;
3) представники політичних партій, профспілкових організацій, об`єднань громадян, органів самоорганізації населення, територіальної громади міста;
4) посадові особи виконавчих органів міської і районних у місті рад;
5) керівники, спеціалісти підприємств, організацій та установ міста.
7.3. Керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності зобов`язані за запрошенням міської ради прибути на пленарні засідання міської ради для надання інформації з питань, віднесених до відання міської ради, відповідей на запити депутатів міської ради, а також в інших випадках, передбачених законом.
 7.4. У випадку виникнення питань щодо доцільності присутності на пленарних засіданнях міської ради тих або інших осіб, питання вирішується прийняттям рішення міської ради більшістю голосів від числа присутніх депутатів.
7.5. Особи, запрошені для участі в розгляді питання порядку денного (автори проектів рішень, експерти), проходять до залу засідань за запрошенням особи, що головує на пленарному засіданні сесії, та залишають зал відразу після закінчення розгляду питання.
7.6. Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні міської ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.
7.7. Кількість запрошених осіб для участі в пленарному засіданні обмежується тільки кількістю місць у залі пленарного засідання.


Розділ ІІ.  Депутат міської ради.

Посадові особи та органи міської  ради.

Стаття 8. Статус депутата міської ради.
 8.1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
8.2. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 9. Виникнення і строк повноважень депутата міської ради.
9.1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про результати виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.
9.2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.
 
Стаття 10. Права депутата міської ради в раді та її органах та порядок їх реалізації.
10.1. Депутат міської ради користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат міської ради набуває право вирішального голосу з моменту початку перебігу повноважень депутата міської ради.
10.2. Кожен депутат міської ради в раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат міської ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.
10.3. Депутат міської ради має право:
1) вибирати та бути обраним до органів міської ради;
2) офіційно представляти виборців у міській раді та її органах;
3) пропонувати питання для розгляду їх міською радою та її органами;
4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань міської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
5) вносити на розгляд міської ради та її органів пропозиції з питань, пов`язаних з його депутатською діяльністю;
6) вносити на розгляд міської ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються міською радою;
8) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених міською радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції міської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
13) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;
14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об`єднань, якщо вони мають суспільне значення;
15) об`єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до цього Регламенту.
10.4. Депутат міської ради може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.
10.5. Порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих рад визначається Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

Стаття 11. Обов’язки депутата міської ради в раді, її органах та на засіданнях.
11.1. Депутат міської ради зобов`язаний:
1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту міської ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;
2) брати участь у роботі міської ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;
3) виконувати доручення міської ради, її органів, міського голови, інформувати їх про виконання доручень.
 11.2.  Депутат міської ради на її засіданні, зобов’язаний:
1) реєструватися на кожному засіданні та брати участь у пленарному засіданні міської ради та засіданнях постійних комісій;
2) дотримуватися даного Регламенту та порядку денного, виконувати правомірні вимоги головуючого на засіданні;
3) виступати тільки з дозволу головуючого на засіданні;
4) у виступі чи питанні не допускати особистих звернень до присутніх у залі засідань, крім як до доповідача (співдоповідача) та головуючого на засіданні;
5) не використовувати у виступі або питанні грубих, образливих висловлювань, таких, що наносять шкоду честі та гідності громадян, не призивати до незаконних дій, не використовувати завідомо недостовірну інформацію, не допускати неетичних оцінок учасників засідання міської ради та їх висловлювань, необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.
11.3. У випадку порушення даних вимог особа, що виступає або ставить питання, може бути позбавлена слова без попередження головуючим, до такої особи можуть бути застосовані інші заходи, визначені цим Регламентом. Вказаним особам слово для повторного виступу, питання не надається.

Стаття 12. Участь депутата в роботі сесії та постійної комісії міської ради.
12.1. Депутат, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.
12.2. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійної та інших комісій міської ради, а також у роботі робочих груп до складу яких його обрано.
12.3. При неможливості бути присутнім на засіданні депутат міської ради повідомляє про це голову міської ради або секретаря.
12.4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
12.5. Міська рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень міської ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів міської ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.
12.6. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються міською радою чи за її дорученням постійними комісіями міської ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені міською радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та міській раді.
12.7. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах міської ради, та робити виписки, копіювання цих документів.
12.8. На час сесій, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

Стаття 13. Право депутата на звернення із запитом.
13.1. Депутатський  запит  - це підтримана не менш як 1/3 депутатів ради вимога депутата міської ради до посадових осіб ради  і  її  органів,  міського  голови,  керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані  або зареєстровані  на території м. Сокаля, до  голови місцевої  державної  адміністрації,  його заступників,  керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
13.2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів заздалегідь або на пленарному засіданні сесії міської ради в усній або письмовій формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради у порядку, ухваленому даним Регламентом, по ньому може проводитись обговорення та прийматися рішення. Головуючий на пленарному засіданні сесії міської ради направляє текст запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких він звернений.
13.3. Орган або посадова особа, до яких направляється запит, повинні у встановлений міською радою строк надати на нього письмову або усну відповідь міській раді та депутату на пленарному засіданні міської ради.
13.4. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сесії міської ради. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш однієї четвертої депутатів, присутніх на даному засіданні міської ради. Посадові особи, до яких направлено запит, або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні міської ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення.

Стаття 14. Право депутата на депутатське звернення та депутатське запитання.
14.1. Депутатське звернення – викладене у письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівникам правоохоронних та контролюючих органів, установ, закладів та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м. Сокаль, здійснити певні дії, прийняти заходи або надати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
14.2. Депутатське запитання – засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення по той або іншій проблемі. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії міської ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється та рішення по ньому не приймається.
14.3. Порядок розгляду депутатських звернень визначається законодавством.

Стаття 15. Міський голова як посадова особа.
15.1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Сокаль.
15.2. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному чинним законодавством, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
15.3. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на засіданнях міської ради. Міський голова підписує рішення та протоколи міської ради та виконавчого комітету міської ради.
15.4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 16. Повноваження міського голови.
16.1. Міський голова має такі повноваження:
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
2) організує в межах, визначених чинним законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;
4) вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатур на посаду секретаря міської ради та заступників голови міської ради;
5) вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;
6) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету;
7) здійснює керівництво апаратом міської ради та виконавчого комітету;
8) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях ради;
9) забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;
13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою;
14) представляє територіальну громаду міста Сокаль, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста Сокаль, а також повноваження міської ради та її органів;
16) укладає від імені територіальної громади міста Сокаль, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об`єднань;
19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені чинним законодавством, цим Регламентом, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів;
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;
21) забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, організацію охорони громадського порядку і громадську безпеку на відповідній території, дотримання законності та належну організацію роботи місцевої міліції;

Стаття 17. Відповідальність міського голови.
17.1. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою м. Сокаль та міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
17.2. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста Сокаль на відкритій зустрічі з громадянами.
17.3.Міський голова зобов’язаний прозвітувати перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради на вимогу не менше половини депутатів у будь-який визначений ними термін, але не рідше одного разу на рік.
Міський голова на кожній сесії міської ради звітує перед депутатами міської ради  щодо заключених угод та проведених тендерів.
17.4. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
17.5.Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені на підставі та у спосіб, передбачені чинним законодавством.

Стаття 18. Секретар міської ради.
18.1. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень міської ради та працює в міській раді на постійній основі.
18.2. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:
1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.
18.3. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 18.2 цієї статті, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.
18.4. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
18.5. Кандидат на посаду секретаря міської ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу міської ради шляхом таємного голосування.

Стаття 19. Повноваження секретаря міської ради.  
19.1. Секретар міської ради:
1) здійснює повноваження міського голови у разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень міського голови;
2) скликає сесії міської ради у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;
3) веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених чинним законодавством;
4) організує підготовку сесій міської ради;
5) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, оприлюднює для вільного доступу та поширення результати голосувань з питань порядку денного на офіційному сайті ради. Такі дані розміщуються на офіційному сайті ради відділом секретаріату Ради не пізніше наступного робочого дня після пленарного засідання. Контроль за оприлюдненням, реєстрацією і виконанням рішень Ради здійснює Секретар Ради».

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради;
7) дає доручення постійним комісіям про спільний розгляд комісіями питань, які належать до відання кількох постійних комісій;
8) дає доручення постійним комісіям вивчати діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету, а також з питань, віднесених до відання міської ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
9) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;
10) організує за дорученням міської ради відповідно до чинного законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
11) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста Сокаль, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
12) вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її органів.
19.2. Під час пленарних засідань секретар міської ради виконує такі функції:
1) веде протокол пленарного засідання міської ради;
2) проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити у дискусії (дебатах);
3) надає допомогу головуючому у веденні сесії міської ради;
4) проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та оголошує їх зміст під час розгляду питання порядку денного „Різне”;
5) забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

Стаття 20. Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради.  
20.1. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради у випадках, передбачених чинним законодавством, якщо за припинення його повноважень проголосували більшість депутатів від загального складу міської ради шляхом таємного голосування.

Стаття 21. Заступник голови міської ради, заступник голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради.
21.1. Заступник голови міської ради, заступник голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради затверджуються  міською радою за пропозицією міського голови і здійснюють свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету міської ради.
21.2. Кандидат на посаду заступника голови міської ради, заступника голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради  вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу міської ради.
21.3. В разі, якщо заступник голови міської ради, заступник голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради був обраний з числа депутатів міської ради, він зобов’язаний скласти з себе депутатські повноваження.
21.4. Заступник голови міської ради, заступник голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради звітує перед сесією міської ради один раз в квартал. В разі, якщо депутати більшістю від загального складу ради негативно оцінили роботу заступника голови міської ради, заступника голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради,  депутати міської ради мають право звернутися до голови міської ради з пропозицією про дострокове припинення повноважень заступника голови міської ради, заступника голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради.
21.5.  В разі виявлення фактів грубого порушення заступником голови міської ради, заступником голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради Конституції України, законів України, а також  фактів зловживанням службовим становищем депутати міської ради мають право звернутися до голови міської ради з пропозицією про дострокове припинення повноважень заступника голови міської ради, заступника голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради.
21.6. Повноваження заступника голови міської ради, заступника голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради можуть бути також достроково припинені в разі:
1)  порушення  Присяги;
2)  порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;
3) неподання відомостей або подання  неправдивих відомостей щодо доходів у встановлений термін;
4) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
5) досягнення  граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
21.7. Зазначені повноваження заступника голови міської ради, заступник голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 22. Виконавчий комітет міської ради.
22.1. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
22.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується міською радою за пропозицією міського голови.
22.3. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, а також керівників відділів, та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
22.4. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.
22.5. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов`язків з відшкодуванням їм витрат, пов`язаних з виконанням обов`язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів міського бюджету.
22.6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету міської ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинним законодавством.
22.7. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
22.8. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря міської ради.
22.9. Структура виконавчих органів міської ради, Положення про виконавчий комітет Сокальської  міської ради затверджуються міською радою.
22.10. Внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск здійснюється за рішенням сесії міської ради.
22.11. В разі виявлення фактів грубого порушення членом виконавчого комітету Конституції України, законів України, а також  фактів зловживанням службовим становищем депутати міської ради мають право звернутися до голови міської ради з пропозицією про дострокове припинення повноважень даного члена виконавчого комітету.
22.12. В разі, якщо депутати більшістю від загального складу ради негативно оцінили роботу члена виконавчого комітету депутати міської ради мають право звернутися до голови міської ради з пропозицією про дострокове припинення повноважень даного члена виконкому.

Стаття 23. Створення постійних комісій міської ради.
23.1. Постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого органу.
23.2. Постійні комісії міської ради є підзвітними та відповідальними перед міською радою.
23.3. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються даним Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується міською радою.

Стаття 24. Формування персонального складу постійних комісій міської ради.
24.1. Персональний склад постійних комісій формується з числа депутатів. Депутат міської ради має входити до складу однієї постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обраними міський голова, секретар міської ради.
24.2. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
24.3. Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голів,  заступників голів, секретарів та членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією.
24.4. На пленарному засіданні сесії міської ради після обрання повного складу членів постійної комісії за пропозиціями членів постійних комісій обираються голови постійних комісій . Заступник голови постійної комісії та секретар постійної комісії обирається на засіданні постійної комісії.
Стаття 25. Перелік та склад постійних комісій міської ради.
25.1. У Сокальській міській раді створюються такі постійні комісії:
1) комісія з питань питань законності та правопорядку (розглядає питання депутатської діяльності та етики)
2) rомісія з питань економіки та бюджету (розглядає питання бюджету, планування, фінансів, інвестицій, підприємництва, торгівлі та транспорту).
3) rомісія з питань комунального господарства (розглядає питання комунального майна та господарства, благоустрою і тарифів).
4) rомісія з питань архітектури та земельних відносин (розглядає питання архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин).
5) комісія з гуманітарних питань (розглядає питання соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, охорони навколишнього середовища)
25.2. Загальний склад постійної комісії міської ради складає не менше 4 осіб.
25.3. Правомочний склад постійної комісії – не менш половини від загального складу комісії.
25.4. Питання про обрання голів постійних комісій не потребує підготовки в постійних комісіях.
25.5. Список для обрання голів постійних комісій постійних комісій повинен містити назви всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних кандидатів на посаду; посилання на належність кандидата (депутата) на посаду до депутатської групи або фракції.

Стаття 26. Відкликання голови постійної комісії міської ради.
26.1. Голови постійної комісії можуть бути в будь-який час за мотивованим рішенням міської ради відкликані зі своїх посад.

Стаття 27. Порядок виведення члена постійної комісії зі складу комісії, заміщення члена постійної комісії.
27.1. Член постійної комісії може бути виведений зі складу постійної комісії у таких випадках:
а) на підставі особистої заяви депутата за рішенням міської ради, прийнятим на сесії у випадку переходу до іншої комісії, із заміною, за можливістю, такого депутата партією  на іншого депутата цієї ж партії;
б) у випадках припинення повноважень депутата за визначеними чинним законодавством підставами з моменту припинення повноважень депутата – члена постійної комісії.
27.2. Після набуття повноважень депутатом, визнаного територіальною виборчою комісією, як наступним за черговістю по списку відповідної партії, депутат за рішенням чергової сесії міської ради включається до складу постійної комісії замість депутата, повноваження якого були припинені.

Стаття 28. Порядок організації та форми роботи постійної комісії.
28.1. Формами роботи постійних комісій міської ради є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії.
28.2. Постійна комісія міської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів з метою вивчення питань, розробки проектів рішень міської ради.
28.3. Постійні комісії міської ради можуть спільно розглядати питання, які належать до відання кількох постійних комісій, за ініціативою самих постійних комісій, за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради.
28.4. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії.
28.5. Голова постійної комісії міської ради має такі повноваження:
1) скликає і веде засідання постійної комісії;
2) дає доручення членам постійної комісії;
3) представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
4) організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії;
5) Інформує секретаріат ради про діяльність постійної комісії, її висновки та рекомендації з метою подальшого їх висвітлення на сайті ради.
28.6 Інформація про час, місце проведення засідання та питання, що вносяться на обговорення, повинна бути персонально повідомлена членам комісії та запрошеним на її засідання особам головою комісії не пізніше ніж за 3 дні до його початку.


Стаття 29. Повноваження постійних комісій.
29.1. Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо:
1) розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку;
2) розглядають проекти місцевого бюджету;
3) розглядають звіти про виконання програм і бюджету;
4) вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально - культурного будівництва, інші питання, в тому числі проекти рішень, які вносяться на розгляд міської ради;
5) розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань;
6) виступають на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.
29.2. Постійні комісії міської ради попередньо:
1) розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою;
2) готують висновки з цих питань.
29.3. Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою:
1) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання міської ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;
2) подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради або виконавчого комітету міської ради;
3) здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради.
29.4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
29.5. Всі питання  та проекти рішень, які виносяться на розгляд сесії Сокальської міської ради, мають бути обов’язково попередньо направлені відповідним постійним депутатським комісіям Сокальської міської ради для вивчення та підготовки висновків та рекомендацій.
29.6. Постійні комісії в обов»язковому порядку ознайомлюються з усіма проектами рішення виконавчого комітету міської ради.
29.7 З питань підготовлених відповідною комісією міської ради, озвучення документів, пропозицій від постійних комісій здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 30. Висновки та рекомендації постійних комісій.
30.1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії міської ради готують висновки і рекомендації.
30.2. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії.
30.3. Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем комісії, а у разі відсутності голови – заступником голови або секретарем комісії.
30.4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.
30.5. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів комісій, а також секретарем міської ради.
  Стаття 31. Створення тимчасових контрольних комісій міської ради.
31.1. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами міської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.
31.2. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової контрольної комісії міської ради подаються депутатськими фракціями, депутатськими групами та постійними комісіями. У складі тимчасової контрольної комісії міської ради може бути представлено не менш як по одному депутату від кожної депутатської фракції. Якщо депутатська фракція не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції.
31.3. Про утворення тимчасової контрольної комісії міська рада приймає рішення, в якому визначає:
1) назву тимчасової контрольної комісії;
2) завдання, мету і коло питань, для контролю з яких тимчасова контрольна комісія створюється;
3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;
4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);
5) термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує шести місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії.
6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.
31.4. Рішення міської ради про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

Стаття 32. Голова, заступник голови, секретар тимчасової контрольної комісії міської ради.
32.1. На посаду голови тимчасової контрольної комісії не може бути обраний голова постійної комісії.
32.2. Секретар тимчасової контрольної комісії обирається на першому засіданні тимчасової контрольної комісії з числа її членів.
32.3. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

Стаття 33. Порядок організації та форми роботи тимчасової контрольної комісії міської ради.
33.1. Формами роботи тимчасової контрольної комісії міської ради є засідання.
33.2. Засідання тимчасової контрольної комісії, як правило, закриті.
33.3. Строк повноважень тимчасової контрольної комісії не може перевищувати одного року з дня її утворення.
33.4. Голови тимчасових контрольних комісій подають звіти і пропозиції міському голові, що розглядаються міською радою.
33.5. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 34. Термін діяльності тимчасової контрольної комісії міської ради.
34.1. Тимчасова контрольна комісія утворюється на визначений міською радою термін. У визначений термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, тимчасова контрольна комісія подає до міської ради звіт про виконану роботу та підготовлені членами такої комісії пропозиції на розгляд міської ради.
34.2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях міської ради та на пленарному засіданні міської ради міська рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

Стаття 35. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії міської ради.
35.1. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважається припиненими в разі:
1) прийняття міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;
2) припинення повноважень міської ради.
    
Стаття 36. Робочі групи міської ради.
36.1. З метою вивчення окремих питань та розробки і підготовки проектів рішень міської ради можуть створюватися робочі групи у складі депутатів міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Стаття 37. Депутатські групи та фракції.
37.1. Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об`єднуватися в депутатські групи. Депутати ради об`єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
37.2. Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об`єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.
37.3. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
37.4. Порядок вступу до депутатської групи чи до фракції та виходу з неї визначається самою депутатською групою чи фракцією, але депутат, який бажає вступити до складу чи вийти зі складу депутатської групи чи фракції, повідомляє про це міського голову, що підлягає оголошенню на найближчому пленарному засіданні сесії міської ради.
37.5. Організація діяльності депутатських груп та фракцій визначається міською радою та покладається на міського голову та секретаря міської ради. Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп та фракцій, координує їх роботу і може, за їх ініціативою, заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
37.6. Депутатські групи та фракції не мають права виступати від імені міської ради.

Стаття 38. Порядок утворення депутатських груп та фракцій.
38.1. Депутатська група чи фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група чи фракція складається не менш як з п`яти депутатів міської ради.
38.2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи чи фракції, обирають особу, яка очолює депутатську групу чи фракцію.
38.3. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
38.4. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на найближчому пленарному засіданні ради. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію повинно містити відомості про її назву, персональний склад та партійну належність.
38.5. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.
38.6. Депутатські групи та фракції можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
38.7. Діяльність депутатської групи та фракцій припиняється:
1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж п’ять депутатів;
2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи чи фракції;
3) після закінчення строку, на який депутати ради об`єдналися в депутатську групу чи фракцію, або строку повноважень міської ради.

Стаття 39. Права депутатських груп та фракцій.
39.1. Повноваження депутатських груп та фракцій є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених чинним законодавством.
39.2. Депутатські групи та фракції мають право:
1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіПошукПошук:
  
Випадкове фото
 

Переглянути »
 
Останні повідомлення
11.06.2021
 НОВИЙ ОФІЦІЙНИЙ САЙТ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ https://sokal-rada.gov.ua/  »»»
27.05.2021
 Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області   »»»
26.05.2021
 Сокальською ДПІ проведено «гарячу лінію» на тему: «Актуальні питання, щодо застосування податкового та іншого законодавства»   »»»
26.05.2021
 Калькуляція витрат та перелік послуг з управління багатоквартирними будинками в м. Сокаль  »»»
26.05.2021
 До уваги співвласників багатоквартирних будинків! Інформація про управління багатоквартирними будинками у місті Сокаль   »»»
21.05.2021
 Проєкти рішень  »»»
20.05.2021
 Сокальська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує  »»»
20.05.2021
 Результати голосування 20.05.2021  »»»
19.05.2021
 Проєкти  »»»
19.05.2021
 Проєкти  »»»
18.05.2021
 Розпорядження про скликання сесії  »»»
18.05.2021
 Проєкти  »»»
Підписатися на розсилку:
 
 
© 2010 Сокальська міська рада
80000, Україна, м. Сокаль, вул.Шептицького 44, Тел.7-30-60
sokal-miskrada@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на http://miskrada.sokal.lviv.ua є обов'язковим.